مجموعه نشست‌های کارکرد اجتماعی هنر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

مجموعه نشست‌های کارکرد اجتماعی هنر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مجموعه نشست‌های کارکرد اجتماعی هنر را برگزار می‌کند.

مجموعه نشست‌های کارکرد اجتماعی هنر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

(image)

انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مجموعه نشست‌های کارکرد اجتماعی هنر را برگزار می‌کند.
مجموعه نشست‌های کارکرد اجتماعی هنر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

فیلم سریال آهنگ