مجموعه شعرهای مصطفی علیپور نقد و بررسی می شود

مجموعه شعرهای مصطفی علیپور نقد و بررسی می شود

نشست نقد و بررسی مجموعه شعرهای مصطفی علیپور امروز در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.

مجموعه شعرهای مصطفی علیپور نقد و بررسی می شود

(image)

نشست نقد و بررسی مجموعه شعرهای مصطفی علیپور امروز در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.
مجموعه شعرهای مصطفی علیپور نقد و بررسی می شود

خرم خبر