مجلس قانونی را تصویب کند تا در آن اندازه پرداخت حقوق به مدیران مشخص شود

مجلس قانونی را تصویب کند تا در آن اندازه پرداخت حقوق به مدیران مشخص شود

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: مجلس قانونی را تصویب کند تا در آن اندازه پرداخت حقوق به مدیران مشخص شود تا در نظام جمهوری اسلامی که رهبری آن همواره بر ساده زیستی تاکید دارند، مدیران حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت نکنند.

مجلس قانونی را تصویب کند تا در آن اندازه پرداخت حقوق به مدیران مشخص شود

(image)

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: مجلس قانونی را تصویب کند تا در آن اندازه پرداخت حقوق به مدیران مشخص شود تا در نظام جمهوری اسلامی که رهبری آن همواره بر ساده زیستی تاکید دارند، مدیران حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت نکنند.
مجلس قانونی را تصویب کند تا در آن اندازه پرداخت حقوق به مدیران مشخص شود

فیلم سریال آهنگ