«مثل آب برای شکلات» ویژه عکاسان به صحنه می‌رود

«مثل آب برای شکلات» ویژه عکاسان به صحنه می‌رود

نمایش «مثل آب برای شکلات» نوشته و کار ابراهیم پشت‌کوهی یکشنبه ۱۰ مرداد ماه میزبان عکاسان می‌شود.

«مثل آب برای شکلات» ویژه عکاسان به صحنه می‌رود

(image)

نمایش «مثل آب برای شکلات» نوشته و کار ابراهیم پشت‌کوهی یکشنبه ۱۰ مرداد ماه میزبان عکاسان می‌شود.
«مثل آب برای شکلات» ویژه عکاسان به صحنه می‌رود

نخبگان