مانور نظامی هواپیماهای جنگی پیونگ یانگ در شرق کره شمالی

مانور نظامی هواپیماهای جنگی پیونگ یانگ در شرق کره شمالی
کره جنوبی خبر داد بعد از تهدیدات اخیر آمریکا علیه کره شمالی، هواپیماهای جنگی پیونگ یانگ در شرق کره شمالی در حال انجام مانور نظامی هستند.

مانور نظامی هواپیماهای جنگی پیونگ یانگ در شرق کره شمالی

کره جنوبی خبر داد بعد از تهدیدات اخیر آمریکا علیه کره شمالی، هواپیماهای جنگی پیونگ یانگ در شرق کره شمالی در حال انجام مانور نظامی هستند.
مانور نظامی هواپیماهای جنگی پیونگ یانگ در شرق کره شمالی