ماموران بازداشت اردوغان پیدا شدند

ماموران بازداشت اردوغان پیدا شدند

مقام های ترکیه از بازداشت ۱۱ کماندوی فراری خبر داد که مامور شده بودند در کودتای نظامی نافرجام اخیر این کشور، رجب طیب اردوغان را دستگیر کنند.

ماموران بازداشت اردوغان پیدا شدند

(image)

مقام های ترکیه از بازداشت ۱۱ کماندوی فراری خبر داد که مامور شده بودند در کودتای نظامی نافرجام اخیر این کشور، رجب طیب اردوغان را دستگیر کنند.
ماموران بازداشت اردوغان پیدا شدند

مهارت برتر