ماجرای شایعه‌ها درباره سفر روحانی و هاشمی به کیش چیست؟

ماجرای شایعه‌ها درباره سفر روحانی و هاشمی به کیش چیست؟

در روز گذشته کانال تلگرامی روزنامه ایران (ارگان رسانه‌ای دولت) با انتشار تصاویری سبب ایجاد شایعاتی شد که سفر روحانی و هاشمی به کیش سفری برای پیگیری برخی مقاصد سیاسی است.

ماجرای شایعه‌ها درباره سفر روحانی و هاشمی به کیش چیست؟

(image)

در روز گذشته کانال تلگرامی روزنامه ایران (ارگان رسانه‌ای دولت) با انتشار تصاویری سبب ایجاد شایعاتی شد که سفر روحانی و هاشمی به کیش سفری برای پیگیری برخی مقاصد سیاسی است.
ماجرای شایعه‌ها درباره سفر روحانی و هاشمی به کیش چیست؟

سایت استخدامی

روزنامه قانون