ماجرای ارتباط پسر اسطوره فوتبال با برنج‌های آلوده

ماجرای ارتباط پسر اسطوره فوتبال با برنج‌های آلوده

ماجرای فروش برنج‌های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی موسوم به «برنج آلوده» با به میان آمدن پای پسر اسطوره فوتبال به عنوان بدهکار و تهدید بازرگانی دولتی برای به اجرا گذاشته شدن وثیقه او ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

ماجرای ارتباط پسر اسطوره فوتبال با برنج‌های آلوده

(image)

ماجرای فروش برنج‌های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی موسوم به «برنج آلوده» با به میان آمدن پای پسر اسطوره فوتبال به عنوان بدهکار و تهدید بازرگانی دولتی برای به اجرا گذاشته شدن وثیقه او ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
ماجرای ارتباط پسر اسطوره فوتبال با برنج‌های آلوده

لوکس بلاگ