لطفا دانشجو باشید!

لطفا دانشجو باشید!

تلنگری به دانشجویان کشور، این متن اجازه نمی‌دهد به کسی بربخورد، ضمنا فراموش نشود که نگارنده متن خود دانشجو است و مبری نیست.

لطفا دانشجو باشید!

(image)

تلنگری به دانشجویان کشور، این متن اجازه نمی‌دهد به کسی بربخورد، ضمنا فراموش نشود که نگارنده متن خود دانشجو است و مبری نیست.
لطفا دانشجو باشید!

موزیک جوان