قیمت تضمینی گندم به ازاء هر کیلو ۱۲۷۵۰ ریال تعیین شد

قیمت تضمینی گندم به ازاء هر کیلو ۱۲۷۵۰ ریال تعیین شد

رییس سازمان تعاون روستایی مجری خرید تضمینی گندم در کشور را شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان کرد و گفت: قیمت تضمینی گندم به ازاء هر کیلو ۱۲۷۵۰ ریال تعیین شد.

قیمت تضمینی گندم به ازاء هر کیلو ۱۲۷۵۰ ریال تعیین شد

(image)

رییس سازمان تعاون روستایی مجری خرید تضمینی گندم در کشور را شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان کرد و گفت: قیمت تضمینی گندم به ازاء هر کیلو ۱۲۷۵۰ ریال تعیین شد.
قیمت تضمینی گندم به ازاء هر کیلو ۱۲۷۵۰ ریال تعیین شد

فروش بک لینک

پرس نیوز