قصد داشتیم خارج از فضای سیاسی پیگیر مطالبات معشیتی مردم باشیم

قصد داشتیم خارج از فضای سیاسی پیگیر مطالبات معشیتی مردم باشیم

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشوراز عدم صدور مجوز تجمع اقتصادی دانشجویان خبر داد و گفت: در این تجمع قصد داشتیم علاوه بر نقد به عملکرد ضعیف دولت، خارج از فضای سیاسی پیگیر مطالبات کارگران ایرانی و مطالبان معشیتی مردم باشیم.

قصد داشتیم خارج از فضای سیاسی پیگیر مطالبات معشیتی مردم باشیم

(image)

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشوراز عدم صدور مجوز تجمع اقتصادی دانشجویان خبر داد و گفت: در این تجمع قصد داشتیم علاوه بر نقد به عملکرد ضعیف دولت، خارج از فضای سیاسی پیگیر مطالبات کارگران ایرانی و مطالبان معشیتی مردم باشیم.
قصد داشتیم خارج از فضای سیاسی پیگیر مطالبات معشیتی مردم باشیم

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ