قرارداد خسارت بار با شرکت ترکیه‌ای به زبان ساده

قرارداد خسارت بار با شرکت ترکیه‌ای به زبان ساده

فرض کنید دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه را به بخش خصوصی واگذار کند. برای این کار از بخش خصوصی می‌خواهد نیروگاهی در ایران بسازد و در ازای آن، ضمانت می‌دهد که وقتی این نیروگاه به بهره‌برداری رسید، برق آن را برای دوره زمانی خاصی با قیمتی مشخص خریداری کند.

قرارداد خسارت بار با شرکت ترکیه‌ای به زبان ساده

(image)

فرض کنید دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه را به بخش خصوصی واگذار کند. برای این کار از بخش خصوصی می‌خواهد نیروگاهی در ایران بسازد و در ازای آن، ضمانت می‌دهد که وقتی این نیروگاه به بهره‌برداری رسید، برق آن را برای دوره زمانی خاصی با قیمتی مشخص خریداری کند.
قرارداد خسارت بار با شرکت ترکیه‌ای به زبان ساده

باران دانلود