قراردادهای نفتی همچون برجام راه نفوذ بیگانگان به کشور را هموارتر خواهد کرد

قراردادهای نفتی همچون برجام راه نفوذ بیگانگان به کشور را هموارتر خواهد کرد

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی پی سی (IPC) عملاً نادیده گرفتن منافع ملی و بی توجهی کامل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: قراردادهای نفتی همچون برجام راه نفوذ بیگانگان به کشور را هموارتر خواهد کرد.

قراردادهای نفتی همچون برجام راه نفوذ بیگانگان به کشور را هموارتر خواهد کرد

(image)

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی پی سی (IPC) عملاً نادیده گرفتن منافع ملی و بی توجهی کامل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: قراردادهای نفتی همچون برجام راه نفوذ بیگانگان به کشور را هموارتر خواهد کرد.
قراردادهای نفتی همچون برجام راه نفوذ بیگانگان به کشور را هموارتر خواهد کرد

صبحانه