قدردانی عارف از هنرمندان و ورزشکاران حامی لیست امید

قدردانی عارف از هنرمندان و ورزشکاران حامی لیست امید
بی شک یکی از دلایل مهم موفقیت لیست امید در انتخابات مجلس دهم همراهی نخبگان کشور از جمله هنرمندان و ورزشکاران عزیز کشورمان بود و حقیقتاً شما در اسفند ۹۴ سنگ تمام گذاشتید.

قدردانی عارف از هنرمندان و ورزشکاران حامی لیست امید

بی شک یکی از دلایل مهم موفقیت لیست امید در انتخابات مجلس دهم همراهی نخبگان کشور از جمله هنرمندان و ورزشکاران عزیز کشورمان بود و حقیقتاً شما در اسفند ۹۴ سنگ تمام گذاشتید.
قدردانی عارف از هنرمندان و ورزشکاران حامی لیست امید