قتل جنگلبان مازندرانی حین ماموریت +تصویر

قتل جنگلبان مازندرانی حین ماموریت +تصویر

جنگلبان شهرستان نور بر اثر شلیک قاچاقچیان چوب به شهادت رسید.

قتل جنگلبان مازندرانی حین ماموریت +تصویر

(image)

جنگلبان شهرستان نور بر اثر شلیک قاچاقچیان چوب به شهادت رسید.
قتل جنگلبان مازندرانی حین ماموریت +تصویر

سپهر نیوز