فیلم/ واکنش سرلشگر صفوي در خصوص اظهارات اخير ترامپ

فیلم/ واکنش سرلشگر صفوي در خصوص اظهارات اخير ترامپ
سرلشگر صفوي در خصوص اظهارات اخير ترامپ واکنش نشان داد.

فیلم/ واکنش سرلشگر صفوي در خصوص اظهارات اخير ترامپ

سرلشگر صفوي در خصوص اظهارات اخير ترامپ واکنش نشان داد.
فیلم/ واکنش سرلشگر صفوي در خصوص اظهارات اخير ترامپ