فیش حقوقی ۳۳ میلیونی دیگر چه صیغه‌ای است؟

فیش حقوقی ۳۳ میلیونی دیگر چه صیغه‌ای است؟

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تکذیب کردو گفت فیش حقوقی ۳۳ میلیونی کذب محض است.

فیش حقوقی ۳۳ میلیونی دیگر چه صیغه‌ای است؟

(image)

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تکذیب کردو گفت فیش حقوقی ۳۳ میلیونی کذب محض است.
فیش حقوقی ۳۳ میلیونی دیگر چه صیغه‌ای است؟

تکنولوژی جدید