فقط یک کلمه بگویند درباره آمریکا اشتباه کردیم!

فقط یک کلمه بگویند درباره آمریکا اشتباه کردیم!

کاش آقایان روحانی و ظریف یک بیانیه مشترک بدهند؛ نه اینکه از ملت عذرخواهی کنند.

فقط یک کلمه بگویند درباره آمریکا اشتباه کردیم!

(image)

کاش آقایان روحانی و ظریف یک بیانیه مشترک بدهند؛ نه اینکه از ملت عذرخواهی کنند.
فقط یک کلمه بگویند درباره آمریکا اشتباه کردیم!