فعالیت موشکی ما کاملا دفاعی است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه آنهایی که ناجوانمردانه بحث تست موشکی ما را به شورای امنیت بردند ناامیدانه برگشتند، تاکید کرد: ما قصد تجاوز به کشوری از همسایگان خود را نداریم و فعالیت موشکی ما کاملا دفاعی است.