فعالیت‌های دینی و فرهنگی در دانشگاه‌ها نیاز امروز جامعه است

فعالیت‌های دینی و فرهنگی در دانشگاه‌ها نیاز امروز جامعه است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری فعالیت‌های دینی و فرهنگی در دانشگاه‌ها را نیاز امروز جامعه بیان کرد و گفت: در جامعه امروزی که از جهات مختلف سعی در سست کردن عقاید و در ایجاد باورهای خرافی و غیره هست، با برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های فرهنگی، دینی و قرآنی می‌توان سدی در برابر نفوذ این هجمه به وجود آورد.

فعالیت‌های دینی و فرهنگی در دانشگاه‌ها نیاز امروز جامعه است

(image)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری فعالیت‌های دینی و فرهنگی در دانشگاه‌ها را نیاز امروز جامعه بیان کرد و گفت: در جامعه امروزی که از جهات مختلف سعی در سست کردن عقاید و در ایجاد باورهای خرافی و غیره هست، با برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های فرهنگی، دینی و قرآنی می‌توان سدی در برابر نفوذ این هجمه به وجود آورد.
فعالیت‌های دینی و فرهنگی در دانشگاه‌ها نیاز امروز جامعه است

بک لینک رنک 7

بازی