فضای بسته و منفعلانه دانشگاه دریانوردی چابهار درقبال انتخابات

برخی از مسئولین دانشگاه از عدم ضرورت حضور نامزدهای مجلس در دانشگاه سخن می گویند! سوالی که دراینجا مطرح میشود این است که دانشجویان این دانشگاه باید چگونه کاندیداهای اصلح را جهت کرسی مجلس در این شهرستان شناسایی کنند؟