فریب تبلیغ تورهای گردشگری در فضای مجازی را نخورید

فریب تبلیغ تورهای گردشگری در فضای مجازی را نخورید

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با هشدار به شهروندان در استفاده از خدمات سفر از همگان خواست تا فریب تبلیغ تورهای گردشگری در فضای مجازی را نخورند.

فریب تبلیغ تورهای گردشگری در فضای مجازی را نخورید

(image)

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با هشدار به شهروندان در استفاده از خدمات سفر از همگان خواست تا فریب تبلیغ تورهای گردشگری در فضای مجازی را نخورند.
فریب تبلیغ تورهای گردشگری در فضای مجازی را نخورید

عکس