فرهنگ نویس پیشکسوت: تدریس موفق نیازمند طرح درس است

فرهنگ نویس پیشکسوت گفت: تدریس موفق نیازمند طرح درس است و من آن را در دانش سرای مقدماتی آموختم.