فرصت کافی برای پیش‌بینی بار مالی همسان‌سازی نظام پرداخت در لایحه بودجه ۹۶

فرصت کافی برای پیش‌بینی بار مالی همسان‌سازی نظام پرداخت در لایحه بودجه ۹۶

سخنگوی دولت عنوان کرد: مرجعیت مرکز آمار ایران نه به خاطر معطوف شدن به مستندات قانونی، بلکه به دلیل اتکای کارشناسان و خبرگان کشور به منظور استعلام به مرجعی است که به بضاعت دقت خود می‌تواند بر داده های آنها بیافزاید.

فرصت کافی برای پیش‌بینی بار مالی همسان‌سازی نظام پرداخت در لایحه بودجه ۹۶

(image)

سخنگوی دولت عنوان کرد: مرجعیت مرکز آمار ایران نه به خاطر معطوف شدن به مستندات قانونی، بلکه به دلیل اتکای کارشناسان و خبرگان کشور به منظور استعلام به مرجعی است که به بضاعت دقت خود می‌تواند بر داده های آنها بیافزاید.
فرصت کافی برای پیش‌بینی بار مالی همسان‌سازی نظام پرداخت در لایحه بودجه ۹۶

لردگان