فراکسیون امید منسجم و متحد نیست/ اگر فراکسیون سوم تشکیل نشود برای اصلاحات بهتر است

فراکسیون امید منسجم و متحد نیست/ اگر فراکسیون سوم تشکیل نشود برای اصلاحات بهتر است

فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بعد از مدتی معتدلین و اصولگرایان از اصلاح‌طلبان در مجلس جدا شدند، به نظر من این دو طیف اشتراک نظر دارند. اگر می‌شد همچنان در یک فراکسیون می‌ماندند برای اعتبار اصلاحات بهتر می‌شد.

فراکسیون امید منسجم و متحد نیست/ اگر فراکسیون سوم تشکیل نشود برای اصلاحات بهتر است

(image)

فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بعد از مدتی معتدلین و اصولگرایان از اصلاح‌طلبان در مجلس جدا شدند، به نظر من این دو طیف اشتراک نظر دارند. اگر می‌شد همچنان در یک فراکسیون می‌ماندند برای اعتبار اصلاحات بهتر می‌شد.
فراکسیون امید منسجم و متحد نیست/ اگر فراکسیون سوم تشکیل نشود برای اصلاحات بهتر است

ابزار رسانه