فاصله مجلس و دولت ۹ و ۱۱ بود اما اکنون ۱۰ و ۱۱ شده است

فاصله مجلس و دولت ۹ و ۱۱ بود اما اکنون ۱۰ و ۱۱ شده است

رئیس جمهور گفت: قبلا مجلس نهم و دولت یازدهم بود که فاصله این دو زیاد است اما اکنون ۱۰ و ۱۱ هستیم که فاصله کمتر است.

فاصله مجلس و دولت ۹ و ۱۱ بود اما اکنون ۱۰ و ۱۱ شده است

(image)

رئیس جمهور گفت: قبلا مجلس نهم و دولت یازدهم بود که فاصله این دو زیاد است اما اکنون ۱۰ و ۱۱ هستیم که فاصله کمتر است.
فاصله مجلس و دولت ۹ و ۱۱ بود اما اکنون ۱۰ و ۱۱ شده است

اخبار دنیای دیجیتال