فائزه هاشمی منکر ضعف کار فرهنگی در دوره پدرش می‌شود

فائزه هاشمی منکر ضعف کار فرهنگی در دوره پدرش می‌شود

دبیر جامعه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)گفت: فائزه هاشمی منکر ضعف کار فرهنگی در دوره پدرش می‌شود؛ پدری که نمی‌تواند دختر خودش را از دیدار ضد اسلام و ضدانقلاب منع کند.

فائزه هاشمی منکر ضعف کار فرهنگی در دوره پدرش می‌شود

(image)

دبیر جامعه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)گفت: فائزه هاشمی منکر ضعف کار فرهنگی در دوره پدرش می‌شود؛ پدری که نمی‌تواند دختر خودش را از دیدار ضد اسلام و ضدانقلاب منع کند.
فائزه هاشمی منکر ضعف کار فرهنگی در دوره پدرش می‌شود

ابزار رسانه