فائزه هاشمی بیشترین رانت و سوء استفاده‌ها را از امتیاز آقازادگی خود برده است

فائزه هاشمی بیشترین رانت و سوء استفاده‌ها را از امتیاز آقازادگی خود برده است

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل با اشاره به اظهارات عجیب فائزه هاشمی در مورد نفی حکومت دینی گفت: فائزه هاشمی بیشترین رانت و سوء استفاده‌ها را از امتیاز آقازادگی خود برده است و تا کنون هیچ مرجع قضایی و یا نهادهای انقلابی به صورت جدی به بررسی و پیگیری اظهارات ضد و نقیض و اعمال مجرمانه وی نپرداخته است.

فائزه هاشمی بیشترین رانت و سوء استفاده‌ها را از امتیاز آقازادگی خود برده است

(image)

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل با اشاره به اظهارات عجیب فائزه هاشمی در مورد نفی حکومت دینی گفت: فائزه هاشمی بیشترین رانت و سوء استفاده‌ها را از امتیاز آقازادگی خود برده است و تا کنون هیچ مرجع قضایی و یا نهادهای انقلابی به صورت جدی به بررسی و پیگیری اظهارات ضد و نقیض و اعمال مجرمانه وی نپرداخته است.
فائزه هاشمی بیشترین رانت و سوء استفاده‌ها را از امتیاز آقازادگی خود برده است

ورزش و زندگی