غیبت کرانچار در نشست خبری دیدار نفت طلائیه و سپاهان

غیبت کرانچار در نشست خبری دیدار نفت طلائیه و سپاهان
سرمربی سپاهان اصفهان در نشست خبری دیدار این تیم مقابل نفت غایب است.

غیبت کرانچار در نشست خبری دیدار نفت طلائیه و سپاهان

سرمربی سپاهان اصفهان در نشست خبری دیدار این تیم مقابل نفت غایب است.
غیبت کرانچار در نشست خبری دیدار نفت طلائیه و سپاهان