غرب و تمدن غربی در سراشیبی و سقوط

غرب و تمدن غربی در سراشیبی و سقوط

اولین نامه‌ رهبری به جوانان اروپایی و دعوت آنها به تفکر و تدبر در واقعیت‌های روز، واقعیت‌هایی که جهان امروز مبتلا به آن شده و تفکر در آن‌ها به دور از جریانات رسانه‌ای غربی، بی‌شک نظری دیگر در مخاطبانش ایجاد می‌کند.

غرب و تمدن غربی در سراشیبی و سقوط

(image)

اولین نامه‌ رهبری به جوانان اروپایی و دعوت آنها به تفکر و تدبر در واقعیت‌های روز، واقعیت‌هایی که جهان امروز مبتلا به آن شده و تفکر در آن‌ها به دور از جریانات رسانه‌ای غربی، بی‌شک نظری دیگر در مخاطبانش ایجاد می‌کند.
غرب و تمدن غربی در سراشیبی و سقوط

باشگاه خبری ورزشی