غذای دانشجویی هم گران شد

غذای دانشجویی هم گران شد

 رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: قیمت ژتون تغذیه در سال تحصیلی جدید حداکثر در حد تورم یعنی ۱۲ درصد افزایش خواهد داشت.

غذای دانشجویی هم گران شد

(image)

 رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: قیمت ژتون تغذیه در سال تحصیلی جدید حداکثر در حد تورم یعنی ۱۲ درصد افزایش خواهد داشت.
غذای دانشجویی هم گران شد

خبرگزاری دانشگاه های کشور