عنایتی رسما از فوتبال خداحافظی کرد

عنایتی رسما از فوتبال خداحافظی کرد
آقای گل لیگ برتر به صورت رسمی از میادین ورزشی خداحافظی کرد.

عنایتی رسما از فوتبال خداحافظی کرد

آقای گل لیگ برتر به صورت رسمی از میادین ورزشی خداحافظی کرد.
عنایتی رسما از فوتبال خداحافظی کرد