عمو پورنگ مهمان برنامه سحرگاهی «نوسفران» می‌شود

عمو پورنگ مهمان برنامه سحرگاهی «نوسفران» می‌شود

داریوش فرضیایی که همه او را با نام عو پورنگ می‌شناسند مهمان برنامه سحرگاهی «نوسفران» می‌شود.

عمو پورنگ مهمان برنامه سحرگاهی «نوسفران» می‌شود

(image)

داریوش فرضیایی که همه او را با نام عو پورنگ می‌شناسند مهمان برنامه سحرگاهی «نوسفران» می‌شود.
عمو پورنگ مهمان برنامه سحرگاهی «نوسفران» می‌شود

موزیک سرا