عملی شدن اقتصاد‌ مقاومتی ما را از درآمد نفت بی‌نیاز خواهد کرد

مدرس دانشگاه گفت: بدیهی است عملی شدن اقتصاد‌ مقاومتی ما را از اقتصاد تک محصولی و درآمد نفت بی‌نیاز خواهد کرد.