عملیات مقابله با سوانح مترو دانش بنیان شد

عملیات مقابله با سوانح مترو دانش بنیان شد

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو گفت: این شرکت برای قرار گرفتن موضوع مقابله با سوانح در رده آموزشی دانشگاه‌ها و دانش بنیان شدن این عملیات‌ها آمادگی کامل را دارد.

عملیات مقابله با سوانح مترو دانش بنیان شد

(image)

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو گفت: این شرکت برای قرار گرفتن موضوع مقابله با سوانح در رده آموزشی دانشگاه‌ها و دانش بنیان شدن این عملیات‌ها آمادگی کامل را دارد.
عملیات مقابله با سوانح مترو دانش بنیان شد

ایرانی