عملیات تخلیه از حلب همچنان ادامه دارد

عملیات تخلیه از حلب همچنان ادامه دارد

یک منبع مسئول وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که عملیات تخلیه در حلب «همچنان برقرار است» و معلوم نیست آخرین گروه عناصر مسلح این شهر را ترک کرده باشند.

عملیات تخلیه از حلب همچنان ادامه دارد

(image)

یک منبع مسئول وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که عملیات تخلیه در حلب «همچنان برقرار است» و معلوم نیست آخرین گروه عناصر مسلح این شهر را ترک کرده باشند.
عملیات تخلیه از حلب همچنان ادامه دارد