«عمر متین» چگونه تروریست شد؟/ غرب، همچنان وحشی است

«عمر متین» چگونه تروریست شد؟/ غرب، همچنان وحشی است

کارشناسان رفتارهای تبعیض آمیز سیاستمداران و تحقیری که جوامع غربی به دلیل نژاد و رنگ پوستشان به آنها روا داشته‌اند را زمینه‌ساز جذب آنها به گروه‌های تروریستی می‌دانند.

«عمر متین» چگونه تروریست شد؟/ غرب، همچنان وحشی است

(image)

کارشناسان رفتارهای تبعیض آمیز سیاستمداران و تحقیری که جوامع غربی به دلیل نژاد و رنگ پوستشان به آنها روا داشته‌اند را زمینه‌ساز جذب آنها به گروه‌های تروریستی می‌دانند.
«عمر متین» چگونه تروریست شد؟/ غرب، همچنان وحشی است

wolrd press news