عمرو الشوبکی: جان کری همه هفته با ظریف تماس دارد!

عمرو الشوبکی: جان کری همه هفته با ظریف تماس دارد!

دکتر عمرو الشوبکی کارشناس مرکز مطالعات الاهرام مصر با بیان اینکه دکتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ای بی همتا در جهان است، ادعا کرد که جان کری هفته ای بیش از یکبار با ظریف درباره مسائل مختلف سیاسی جهان گفت وگو می کند.

عمرو الشوبکی: جان کری همه هفته با ظریف تماس دارد!

(image)

دکتر عمرو الشوبکی کارشناس مرکز مطالعات الاهرام مصر با بیان اینکه دکتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ای بی همتا در جهان است، ادعا کرد که جان کری هفته ای بیش از یکبار با ظریف درباره مسائل مختلف سیاسی جهان گفت وگو می کند.
عمرو الشوبکی: جان کری همه هفته با ظریف تماس دارد!

دانلود فیلم جدید