علی عسکری با رئیس مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد

علی عسکری با رئیس مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد

رئیس سازمان صدا و سیما با رئیس مجلس خبرگان رهبری در دبیرخانه این مجلس دیدار کرد.

علی عسکری با رئیس مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد

(image)

رئیس سازمان صدا و سیما با رئیس مجلس خبرگان رهبری در دبیرخانه این مجلس دیدار کرد.
علی عسکری با رئیس مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد

wolrd press news