عربستان با صدور روادید در داخل کشور موافقت کرد

عربستان با صدور روادید در داخل کشور موافقت کرد

رییس سازمان حج و زیارت گفت: عربستان متعهد شده است که صدور روادید در داخل کشور انجام شود و همچنین موافقت کردند که پروازها از داخل کشور صورت گیرد.

عربستان با صدور روادید در داخل کشور موافقت کرد

(image)

رییس سازمان حج و زیارت گفت: عربستان متعهد شده است که صدور روادید در داخل کشور انجام شود و همچنین موافقت کردند که پروازها از داخل کشور صورت گیرد.
عربستان با صدور روادید در داخل کشور موافقت کرد

میهن دانلود