عراق خواستار تجربه‌های ایران در قطع وابستگی به اقتصاد نفتی است

عراق خواستار تجربه‌های ایران در قطع وابستگی به اقتصاد نفتی است

رئیس مرکز راهبردی روابط خارجی ایران روز چهارشنبه در ادامه رایزنی ها و گفت وگوهایش در بغداد، با تعداد دیگری از مقام ها و سران احزاب و جریان های سیاسی عراق دیدار کرد.

عراق خواستار تجربه‌های ایران در قطع وابستگی به اقتصاد نفتی است

(image)

رئیس مرکز راهبردی روابط خارجی ایران روز چهارشنبه در ادامه رایزنی ها و گفت وگوهایش در بغداد، با تعداد دیگری از مقام ها و سران احزاب و جریان های سیاسی عراق دیدار کرد.
عراق خواستار تجربه‌های ایران در قطع وابستگی به اقتصاد نفتی است

اتوبیوگرافی

سپهر نیوز