عبارت «خلایق هرچه لایق» حدیث دارد/ به اندازه نان شبتان برای انتخابات حساس باشید

عبارت «خلایق هرچه لایق» حدیث دارد/ به اندازه نان شبتان برای انتخابات حساس باشید

این مسئولیتی که خدا طبق سنت‌های خودش به‌عهدۀ مردم گذاشته است، ما را حساس می‌کند. همان‌طور که شما برای نان شب خانه‌تان حساس هستید، باید برای انتخابات هم حساس باشید.

عبارت «خلایق هرچه لایق» حدیث دارد/ به اندازه نان شبتان برای انتخابات حساس باشید

(image)

این مسئولیتی که خدا طبق سنت‌های خودش به‌عهدۀ مردم گذاشته است، ما را حساس می‌کند. همان‌طور که شما برای نان شب خانه‌تان حساس هستید، باید برای انتخابات هم حساس باشید.
عبارت «خلایق هرچه لایق» حدیث دارد/ به اندازه نان شبتان برای انتخابات حساس باشید

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

wolrd press news