ظریف: سیاستمداران دنیابه اندازه دانش آموزان ایرانی شجاعت فکرکردن ندارند

ظریف: سیاستمداران دنیابه اندازه دانش آموزان ایرانی شجاعت فکرکردن ندارند

وزیر امور خارجه گفت: اگر به شرایط کنونی نگاه کنیم، سیاستمداران دنیا به اندازه دانش آموزان ایرانی شجاعت فکر کردن و اندیشیدن را ندارند.

ظریف: سیاستمداران دنیابه اندازه دانش آموزان ایرانی شجاعت فکرکردن ندارند

(image)

وزیر امور خارجه گفت: اگر به شرایط کنونی نگاه کنیم، سیاستمداران دنیا به اندازه دانش آموزان ایرانی شجاعت فکر کردن و اندیشیدن را ندارند.
ظریف: سیاستمداران دنیابه اندازه دانش آموزان ایرانی شجاعت فکرکردن ندارند

90ورزشی