ظریف درگذشت آیت الله غروی را تسلیت گفت

ظریف درگذشت آیت الله غروی را تسلیت گفت
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در گذشت حضرت آیت الله سید محمد رضا غروی را به بیت آن مرحوم و صادق خرازی تسلیت گفت.

ظریف درگذشت آیت الله غروی را تسلیت گفت

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در گذشت حضرت آیت الله سید محمد رضا غروی را به بیت آن مرحوم و صادق خرازی تسلیت گفت.
ظریف درگذشت آیت الله غروی را تسلیت گفت