طرح ولایت استان کردستان آغاز شد

طرح ولایت استان کردستان آغاز شد

دوره آموزشی ـ تربیتی خط امام استان کردستان (طرح ولایت استانی) با حضور ۲۰۰ دانشجوی کردستانی از روز گذشته و به مدت ۱۰ شبانه روز در دانشگاه پردیس فرهنگیان شهید مدرس و بنت‌الهدی صدر سنندج آغاز شد.

طرح ولایت استان کردستان آغاز شد

(image)

دوره آموزشی ـ تربیتی خط امام استان کردستان (طرح ولایت استانی) با حضور ۲۰۰ دانشجوی کردستانی از روز گذشته و به مدت ۱۰ شبانه روز در دانشگاه پردیس فرهنگیان شهید مدرس و بنت‌الهدی صدر سنندج آغاز شد.
طرح ولایت استان کردستان آغاز شد

قرآن