طرح های وزارت علوم با دستگاه های دیگر قطع نشده / این طرح ها به دانشگاه ها ارجاع داده می شود

طرح های وزارت علوم با دستگاه های دیگر قطع نشده / این طرح ها به دانشگاه ها ارجاع داده می شود

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: طرح های وزارت علوم با دستگاه های دیگر قطع نشده و این طرح ها به دانشگاه ها ارجاع داده می شود

طرح های وزارت علوم با دستگاه های دیگر قطع نشده / این طرح ها به دانشگاه ها ارجاع داده می شود

(image)

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: طرح های وزارت علوم با دستگاه های دیگر قطع نشده و این طرح ها به دانشگاه ها ارجاع داده می شود
طرح های وزارت علوم با دستگاه های دیگر قطع نشده / این طرح ها به دانشگاه ها ارجاع داده می شود

مد روز

صبحانه