ضعف وزارت علوم و بهداشت در اطلاع‌رسانی آیین‌نامه‌های دانشجویی/ هر آیین‌نامه جدید باید به تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه برسد

ضعف وزارت علوم و بهداشت در اطلاع‌رسانی آیین‌نامه‌های دانشجویی/ هر آیین‌نامه جدید باید به تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه برسد

رئیس کمیسیون دانشجویی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این نقد وارد است که اطلاع رسانی آیین نامه‌های دانشجویی ضعیف است، در صورتی که باید به دلیل زیاد و پراکنده بودن آیین نامه‌ها اطلاع رسانی خوبی صورت گیرد.

ضعف وزارت علوم و بهداشت در اطلاع‌رسانی آیین‌نامه‌های دانشجویی/ هر آیین‌نامه جدید باید به تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه برسد

(image)

رئیس کمیسیون دانشجویی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این نقد وارد است که اطلاع رسانی آیین نامه‌های دانشجویی ضعیف است، در صورتی که باید به دلیل زیاد و پراکنده بودن آیین نامه‌ها اطلاع رسانی خوبی صورت گیرد.
ضعف وزارت علوم و بهداشت در اطلاع‌رسانی آیین‌نامه‌های دانشجویی/ هر آیین‌نامه جدید باید به تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه برسد

استخدام آموزش و پرورش