صهیونیست‌ها و آل سعود پشت صحنه انتقال عملیات تروریستی به اروپا هستند

صهیونیست‌ها و آل سعود پشت صحنه انتقال عملیات تروریستی به اروپا هستند

به نظر می‌‌‌رسد صهیونیست‌ها و آل سعود پشت صحنه انتقال عملیات تروریستی به اروپا هستند، از منظر آنان کارکرد جریان تروریستی داعش، به طعمه برای تحریک و ترغیب اروپایی‌ها جهت حضور در منطقه و تصاعد بحران در غرب آسیا تغییر یافته است؛ آنها با تحریک غربی‌ها به حضور در منطقه، به دنبال تغییر معادله و موازنه در برابر محور مقاومت هستند.

صهیونیست‌ها و آل سعود پشت صحنه انتقال عملیات تروریستی به اروپا هستند

(image)

به نظر می‌‌‌رسد صهیونیست‌ها و آل سعود پشت صحنه انتقال عملیات تروریستی به اروپا هستند، از منظر آنان کارکرد جریان تروریستی داعش، به طعمه برای تحریک و ترغیب اروپایی‌ها جهت حضور در منطقه و تصاعد بحران در غرب آسیا تغییر یافته است؛ آنها با تحریک غربی‌ها به حضور در منطقه، به دنبال تغییر معادله و موازنه در برابر محور مقاومت هستند.
صهیونیست‌ها و آل سعود پشت صحنه انتقال عملیات تروریستی به اروپا هستند

خرید لینک

wolrd press news