صلاح آمریکا و اتحادیه اروپا نیست که در راه اجرای توافقات خویش مانع‌تراشی کنند

صلاح آمریکا و اتحادیه اروپا نیست که در راه اجرای توافقات خویش مانع‌تراشی کنند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: صلاح چند کشور بزرگ، از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا نیست که در راه اجرای توافقات خویش مانع‌تراشی کنند.

صلاح آمریکا و اتحادیه اروپا نیست که در راه اجرای توافقات خویش مانع‌تراشی کنند

(image)

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: صلاح چند کشور بزرگ، از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا نیست که در راه اجرای توافقات خویش مانع‌تراشی کنند.
صلاح آمریکا و اتحادیه اروپا نیست که در راه اجرای توافقات خویش مانع‌تراشی کنند

آپدیت همیشگی نود 32

خبرگزاری اصفحان