صدور حکم زندان ابد برای رئیس جمهوری پیشین چاد

صدور حکم زندان ابد برای رئیس جمهوری پیشین چاد

دادگاه ویژه آفریقا روز دوشنبه «حسین حبری» رئیس جمهوری پیشین چاد را به حبس ابد محکوم کرد.

صدور حکم زندان ابد برای رئیس جمهوری پیشین چاد

(image)

دادگاه ویژه آفریقا روز دوشنبه «حسین حبری» رئیس جمهوری پیشین چاد را به حبس ابد محکوم کرد.
صدور حکم زندان ابد برای رئیس جمهوری پیشین چاد